ពង្រឹង និង ពង្រីក អាជីវកម្ម និង ស្ថាប័ន
លោកអ្នក ជាមួយ VTech. Software